Χρήσιμα filters

Βάρος

Στο παρακάτω παράδειγμα ορίζουμε μέγιστο βάρος τα 2 κιλά εάν είναι πάνω απο 2, διαφορετικά θα πάρει το βάρος που έχει αυτόματα υπολογιστεί από τα προϊόντα

function myweight($weight){
if ($weight > 2){
  $newweight = 2;
}else{
  $newweight = $weight;
}
 
return $newweight;
}
 
add_filter( 'iben_elta_filter_weight_order_metabox', 'myweight' );

Βάρος από τις διαστάσεις (ογκοχρέωση )

Στο παρακάτω παράδειγμα ορίζουμε το βάρος υπολογίζοντας το ύψος * πλάτος * βάθος / 5000 του κάθε προϊόντος της παραγγελίας. Θα χρησιμοποιηθεί η μεγαλύτερη τιμή. Είτε η ογκοχρέωση είτε το συνολικό βάρος.

function iben_change_weight($weight, $order_id){
       
  $order = wc_get_order($order_id);
 
  if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; }
   
  $total_weight_dim = 0;
  $final_weight = 0;
 
  foreach( $order->get_items() as $item_id => $product_item ){
    $quantity = $product_item->get_quantity(); // get quantity
 
    $product = $product_item->get_product(); // get the WC_Product object
 
    if( $product ) {
 
      $height = ($product->get_height() >= 0 ? $product->get_height() : 0);
      $width = ($product->get_width() >= 0 ? $product->get_width() : 0);
      $length = ($product->get_length() >= 0 ? $product->get_length() : 0);
 
      $total_weight_dim += $quantity * (($height * $width * $length) / 5000);
    }
 
  }
   
  //&& $weight != 0
  if ($total_weight_dim > $weight){
     
    $final_weight = $total_weight_dim;
  }else{
    $final_weight = $weight;
  }
 
  return $final_weight;
   
}
 
 
add_filter('iben_elta_filter_weight_order_metabox', 'iben_change_weight', 10, 2);

Τηλέφωνο 2 ή κινητό σε custom πεδίο

Εαν έχετε custom πεδίο στο checkout, πχ Κινητό και meta name είναι _billing_mobile κανένα πρόβλημα.

Σε άλλη περίπτωση εαν το custom πεδίο σας έχει διαφορετικό meta name τότε θα πρέπει να τρέξετε το παρακάτω κώδικα στο αρχείο chilld functions.php και απλά αλλάξτε το όνομα _billing_mobile με το δικό σας meta όνομα.

Η κάτω παύλα ( _ ) είναι απαραίτητη.

function mycustomphonefield(){
  return '_billing_mobile';
}
 
add_filter( 'iben_elta_filter_phone2_metafield_order_metabox', 'mycustomphonefield' );

Άλλα filters

iben_elta_filter_comments_order_metabox

Για τα σχόλια / παρατηρήσεις του voucher

iben_elta_filter_cashdelivery_order_metabox

Για την αντικαταβολή του voucher

Αναγνώριση 3rd party πληρωμή αντικαταβολής

Σε κάποιες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μέθοδο πληρωμής (αντικαταβολή) από κάποιο άλλο plugin ή custom. Σε αυτή την περίπτωση το plugin δεν γνωρίζει εαν είναι αντικαταβολή και να προστεθεί αυτόματα στο πεδίο.

alg_custom_gateway_1 = Είναι το ID της μεθόδου πληρωμής

// require >= 1.6.0.1

function iben_elta_cash_delivery_add_alg_custom1(){
 
  return $payments = array('alg_custom_gateway_1');
 
}
 
add_filter('iben_elta_filter_cashdelivery_payments_order_metabox', 'iben_elta_cash_delivery_add_alg_custom1');

Φορμάτ τηλεφώνου

Η παρακάτω συνάρτηση θα διορθώσει τα κινητά ή τα σταθερά τηλέφωνα σε 10 αριθμούς

π.χ.

+30 693 82 12 126 -> 6938212126

+30 6938212126 -> 6938212126

// require >= 1.7.2
 
function iben_elta_change_phone_format($phone){
  // Remove spaces
  $phone = str_replace(" ","",$phone);

  // Remove +3, 30, or +30 from the beginning
  $phone = preg_replace("/^\+?3(0)?/", '', $phone);

  return $phone;
}

add_filter('iben_elta_phone_format', 'iben_elta_change_phone_format', 10);

Αλλαγή φιλικής ονομασίας 1 λογαριασμού

//require version > 1.7.6
function iben_elta_change_1st_account_name(){
    return 'Αλλο ονομα 1';
}

add_filter('iben_elta_filter_order_elta_1st_account_name', 'iben_elta_change_1st_account_name');

Αλλαγή φιλικής ονομασίας 2 λογαριασμού

function iben_elta_change_2nd_account_name(){
  return 'Αλλο ονομα 2';
}

add_filter('iben_elta_filter_order_elta_2nd_account_name', 'iben_elta_change_2nd_account_name');

Αλλαγή προκαθορισμένου λογαριασμού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ο δεύτερος λογαρισμός ΕΛΤΑ κουριερ ανάλογα το βάρος της παραγγελίας

//require version > 1.7.6
function iben_change_default_account($default_account, $weight, $order_id){  
  if ( intval($weight) < 7){
    
    $account = 1;
  }else{
    $account = 2;
  }
  return $account;  
}

add_filter('iben_elta_filter_order_elta_account', 'iben_change_default_account', 10, 3);

Αύξηση αντικαταβολής κατά 3 ευρώ

Αύξηση+3 ευρώ στο ποσό της αντικαταβολής του voucher εαν ειναι πληρωμή με αντικαταβολή

function iben_elta_change_cashdelivery($cash, $order_id){

	$order = wc_get_order($order_id);

	if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; }

	$payment = $order->get_payment_method();

	$payments = array('cod', 'id_codfee');
	if (in_array($payment, $payments, true)) {
		return $cash + 3;
	}else{
		return 0;
	}
}

add_filter('iben_elta_filter_cashdelivery_order_metabox', 'iben_elta_change_cashdelivery', 10, 2);

Εμφάνιση σύνολο αντικαταβολών στην λίστα των vouchers

add_filter( 'iben_elta_filter_listvouchers_displaycod_all', '__return_true' );
add_filter( 'iben_elta_filter_listvouchers_displaycod_delivered', '__return_true' );
add_filter( 'iben_elta_filter_listvouchers_displaycod_undelivered', '__return_true' );

Εμφάνιση φίλτρου στην σελίδα των παραγγελιών

το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει ως διαθέσιμα φίλτρα της Γενικής και της Ελτά κούριερ

// Display the custom dropdown filter for the WooCommerce Orders
add_action('restrict_manage_posts', 'iben_custom_order_filter_dropdown');
function iben_custom_order_filter_dropdown() {
  global $typenow;
  if ($typenow == 'shop_order') {
    $selected = isset($_GET['iben_custom_orders_filter']) ? $_GET['iben_custom_orders_filter'] : '';
    echo '<select name="iben_custom_orders_filter" id="iben_custom_orders_filter">
            <option value="">'.__('Φιλτρο ανα κούριερ', 'woocommerce').'</option>
            <option value="geniki" '.selected('geniki', $selected, false).'>Γενική Ταχυδρομική</option>
            <option value="eltacourier" '.selected('eltacourier', $selected, false).'> Ελτά Κουριερ</option>
	
    </select>';
  }
}

// Filter the WooCommerce orders as per the selection of the custom dropdown filter
add_filter('request', 'iben_custom_orders_filter');
function iben_custom_orders_filter($vars) {
  global $typenow;
  if ($typenow == 'shop_order') {
    if (isset($_GET['iben_custom_orders_filter'])) {
			if ( $_GET['iben_custom_orders_filter'] == 'geniki' ){
  		    $vars['meta_key'] = '_iben_geniki_voucher_generated';
	      $vars['meta_value'] = 1;				
			}else if ( $_GET['iben_custom_orders_filter'] == 'eltacourier' ){
  		    $vars['meta_key'] = '_iben_elta_voucher_generated';
	      $vars['meta_value'] = 1;				
			}
			
			
    }
  }
  return $vars;
}

Αντικατάσταση αναγνωριστικών στον αυτόματο ελέγχο παράδοσης

//σήμανση ως παραδομένο
function iben_elta_override_array_delivery_strings(){
	return array('ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ-ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ', 'ΧΧΧΧΧ');
}
add_filter('iben_elta_filter_delivery_array_strings', 'iben_elta_override_array_delivery_strings');

//Φίλτρο σήμανσης ως επστρέφεται
function iben_elta_override_array_returned_array_strings(){
	return array('ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ', 'ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ');
}
add_filter('iben_elta_filter_returned_array_strings', 'iben_elta_override_array_returned_array_strings');

//Φίλτρο σήμανσης ως επικίνδυνο προς επιστροφή
function iben_elta_override_array_delivery_strings(){
	return array('ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΥΡΙΔΑ', 'ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΥΡΙΔΑ', 'ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ', 'Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ', 'ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ', 'ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ');
}
add_filter('iben_elta_filter_returning_array_strings', 'iben_elta_override_array_delivery_strings');

Προσθήκη order number στις παρατηρήσεις

//ενεργοποίηση εκτύπωσης σχολίων στο voucher για την μαζική
add_filter( 'iben_elta_filter_multi_create_enable_comments_metafield_order', '__return_true' ); 

add_filter('iben_elta_filter_multi_create_comments_metafield_order', 'iben_elta_add_order_number_comments', 10, 2);
add_filter('iben_elta_filter_automatic_comments_metafield_order', 'iben_elta_add_order_number_comments', 10, 2);
add_filter('iben_elta_filter_comments_order_metabox', 'iben_elta_add_order_number_comments', 10, 2);

function iben_elta_add_order_number_comments($comments, $order_id){
	
  $order = wc_get_order($order_id);
  if ( !is_a( $order, 'WC_Order' ) ){ return; }
	
  //GET ORDER COMMENTS
  $comments = $order->get_customer_note(); 
  $order_number = $order->get_order_number(); 
  return 'Παραγγελία ID:'.$order_number.' '.$comments;
}

Last updated